Privacyverklaring

 

1. Bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw privacy zijn waarden die Van Breda Immo Consult NV (met zetel te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7, met ondernemings-nummer 0726.963.530) hoog in het vaandel draagt. Wij behandelen en beschermen uw gegevens met eerbied voor de wetgeving en regelgeving, op een eerlijke en transparante wijze.
Met onze privacyverklaring willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om de inhoud ervan af te stemmen op wijzigingen in de regelgeving of bij ons.
Meer info over de wetgeving en regelgeving over gegevensbescherming en privacy is beschikbaar op de website van de privacy-toezichthouder: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

2. Wij verwerken persoonsgegevens van personen die onze diensten gebruiken (cliënten), personen die interesse tonen in onze diensten (prospecten), uiteindelijke begunstigden van cliënten-vennootschappen, aanmelders op onze website, deelnemers aan onze evenementen.

3. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke. Wij beslissen waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

4. Wij verwerken uitsluitend relevante en/of noodzakelijke persoonsgegevens. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 •  identiteitsgegevens: naam, geboortedatum en -plaats, adres
 •  sociaal-demografische gegevens: burgerlijke staat, gezinssamenstelling
 •  contactgegevens: telefoonnummer, emailadres
 •  gegevens met betrekking tot financiële situatie: roerend en onroerend vermogen

5. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden of redenen. Al deze redenen vinden hun rechtvaardiging in de volgende gronden:

a/ Wij moeten een contract op een correcte manier kunnen uitvoeren. De contractuele redenen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, zijn:

 •  beheer van uw cliëntendossier
 •  verlening van onze diensten


b/ Wij moeten wettelijke en regelgevende verplichtingen naleven. De wettelijke reden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, is de bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme. Wij moeten:

 • u als cliënt, vertegenwoordiger of uiteindelijke begunstigde identificeren
 • uw identiteit verifiëren
 • uw risicoprofiel bepalen, waarvoor verschillende gegevens moeten worden samengebracht, bijvoorbeeld of u (al dan niet) een politiek prominent persoon bent
 • atypische transacties melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking


c/ Wij moeten als bedrijf kunnen functioneren. Wij hebben een aantal gerechtvaardigd belangen die de basis vormen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij letten wij erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en de eventuele impact daarvan op uw privacy niet wordt verstoord. De gerechtvaardigde belangen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • verbetering van onze diensten
 •  direct marketing


6. Onze medewerkers hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om u de beste dienstverlening te bieden, binnen de uitvoering van hun taak.

Wij geven uw persoonsgegevens door aan specialisten uit de vastgoedsector bij wie wij u introduceren en die ook verplicht zijn om persoonsgegevens met zorg te verwerken. In deze gevallen zien wij erop toe dat deze specialisten uit de vastgoedsector uitsluitend toegang hebben tot de beperkte persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun specifieke taken uit te voeren. Wij zien er ook op toe dat zij zich ertoe verbinden de gegevens te gebruiken op een veilige en vertrouwelijke manier.

In geen enkel geval verkopen wij uw persoonsgegevens aan externe partijen.

7. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen (zoals IT-beveiligings-maatregelen) om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn tegen ongepaste toegang, verlies of diefstal.

8. Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de redenen waarvoor wij de gegevens verzameld hebben. Wij bewaren:

 • uw persoonsgegevens als prospect gedurende maximaal 2 jaar na ons laatste contact
 • uw persoonsgegevens als cliënt gedurende 10 jaar na de beëindiging van de cliëntenrelatie

9. U heeft de hiernavolgende rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

a/ U kan uw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren en laten verwijderen.
U kan ons vragen om uw persoonsgegevens in te zien.
Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.
Indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens niet (meer) relevant zijn), kan u ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

b/ U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (zoals voor direct marketing), kan u zich daartegen verzetten.

U kan voormelde rechten uitoefenen door ons hiervoor een email te sturen naar info@vanbredaimmoconsult.be (met een kopie van uw identiteitskaart).
Voor meer info of indien u niet akkoord gaat met ons standpunt, kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (via haar website).